Algemene Ledenvergadering Het Oude Buurtje

Woensdag 28 maart 2018 – 20.00 uur – ’t Kruispunt/Horizon
Ingang Kruislaan 54 – zaal open 19.45 uur

Agenda

David Michel, nieuwe gebiedsmanager stelt zich voor

 1. Opening en welkom
 2. Voorstellen bestuursleden
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen agenda
 5. Goedkeuren verslag ALV april 2017 (bijlage)
 6. Rooster aftredende bestuursleden*
 7. Gezocht: nieuwe bestuursleden en vrijwilligers**
 8. Verslag activiteitencommissie 2017
 9. Financieel verslag 2017- decharge kascommissie (bijlage) 
 10. Benoemen kascommissie 2018
 11. Activiteiten 2018
 12. Rondvraag
 13. Sluiting (uiterlijk 22.00 uur)

Ad * Linda van der Voort is per mei 2018 aftredend algemeen bestuurslid en lid activiteitencommissie. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld. Mocht u zich ook kandidaat willen stellen, dan kunt u zich voor 14 maart a.s. melden bij het secretariaat.
Ad ** Wij zijn op zoek naar aanvullende bestuursleden. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat. Leden kunnen tot 14 maart 2018 agendapunten inbrengen bij het secretariaat.

Verslag ALV 2017

Financieel verslag