Kopfoto-Nieuwsbrief-HOB-3

Beste reader reader,

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje.
Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

NIEUWSBRIEF APRIL 2018

Ledenvergaderig

Algemene Ledenvergadering HOB

0p 28 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering van Het Oude Buurtje plaats. De avond werd goed bezocht. Wij, als bestuur, zijn daar tevreden over. Ook onze nieuwe gebiedsmanager van de gemeente, David Michel, was aanwezig. Nadat iedereen een heerlijke soes van Bakker Gerard genuttigd had, opende de voorzitter de vergadering.
Enkele zaken die aan bod gekomen zijn:
 • Voorstellen van de nieuwe gebiedsmanager.
 • Goedkeuren van de financiën over het jaar 2017.
 • Het aftredende bestuurslid Linda van der Voort was herkiesbaar en is weer voor drie jaar herkozen.
 • Stand van zaken rond integrale aanpak Kruislaan en Fortweg aangekondigd voor 2017. De heer M. Ardewijn (Gemeente) heeft aangegeven dat dit begin 2019 wordt bekeken. Reden van uitstel is dat er aanvullend onderzoek nodig is inzake de bomen. Dit omdat de bomen behouden moeten blijven.
 • Vraag van enkele buurtbewoners uit Horizon of de heer Michel eens een keer een wandeling mee wil maken vanaf Horizon naar het dorp met een rollator. Dit in verband met de scheef liggende stoeptegels en de afritten.
Na het bedanken van het bestuur werd de vergadering gesloten en kon men na een drankje weer huiswaarts.

Informatieavond uitslag onderzoek parkeerdruk

Screenshot at apr. 16 23-44-27
Op woensdagavond 25 april a.s. zal gebiedsmanager David Michel van de Gemeente Haarlemmermeer, tezamen met een verkeersdeskundige, uitleg geven over de uitkomst van het parkeerdrukonderzoek dat in december 2017 in onze wijk is gehouden. De avond begint om 19.30 uur en inloop is vanaf 19.15 uur.

De bijeenkomst zal gehouden worden in ’t Kruispunt (voorheen grote zaal) in Horizon.
De gemeente zal de bewoners van ons buurtje ook persoonlijk via een brief uitnodigen. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mailbericht te sturen naar genr@haarlemmermeer.nl o.v.v. Parkeerdrukonderzoek Het Oude Buurtje.

Mocht u verhinderd zijn, maar wilt u toch graag informatie ontvangen over de resultaten van het parkeerdrukonderzoek en de vervolgmaatregelen, dan kunt u dit ook kenbaar maken via bovenstaand e-mailadres o.v.v. Parkeerdrukonderzoek.
Het concept rapport kunt u hier downloaden.
OudeBuurtje Hoofddorp Parkeerrapport Dec2017 Concept
Screenshot at apr. 17 00-07-46

Update Het Fort

Vooruitlopend op de brief die vanuit de Gemeente Haarlemmermeer naar het bestuur van HOB en naar de buurtbewoners gezonden gaat worden, informeren wij u alvast over het volgende:

Citaat uit de mail van de gemeente:
Voor er gestart kan worden met de daadwerkelijke restauratie van het fort zal er zoals eerder al gemeld een bodemsanering plaats moeten vinden. Na bodemonderzoek is nl. een ernstige vervuiling van PAK en lood geconstateerd. Per 1 mei wordt er gestart met de saneringswerkzaamheden. Circa twee weken voor de start van de werkzaamheden worden er borden geplaatst die hier melding van gaan maken. Tevens zal er sprake zijn van een tijdelijke omleiding rond het fort voor het verkeer. Het fort wordt afgezet met hekken en er worden waarschuwingsborden opgehangen. Tijdens de werkzaamheden wordt de Hoofdweg westzijde ter bescherming van het asfalt afgedekt met rijplaten.
De werkzaamheden gaan langer duren dan gepland omdat na onderzoek naar de draagkracht van het dak van het fort is gebleken dat er alleen met licht klein materieel afgegraven kan worden. Dit betekend dat de werkzaamheden een kleine drie weken - waarvan twee in de meivakantie - gaan duren. (afronding in week 22) Het terugstorten van schone grond zal op een later te bepalen moment plaatsvinden omdat het dak eerst gerepareerd dient te worden. Het streven is om dit in de grote vakantie te doen. Na het gereed komen van de saneringswerkzaamheden zal de formele overdracht plaatsvinden van het fort door de gemeente aan de Stichting Fort van Hoofddorp.
De officiële start van de restauratie van het fort schuift hierdoor ook op en zal naar verwachting eind juni begin juli aanvangen. Over de planning etc. met betrekking tot de restauratie gaan we jullie zoals afgesproken nog informeren tijdens een bewonersavond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Gemeente Haarlemmermeer.

Geslaagde paas-activiteit voor de kinderen

Zaterdag, 31 maart, hebben wij de, inmiddels traditionele, paas-activiteit gehouden met de kinderen van Het Oude Buurtje. Om 11 uur verzamelden de deelnemertjes en hun ouders in restaurant ’t Kruispunt van Horizon. Zo’n 20 kinderen hebben paaseitjes gezocht in de binnentuin van de Horizon en in de tuin van Horizon bij de aanleunwoningen aan de Ter Veenlaan ter hoogte van de Ramaerstraat.

Nadat alle chocolade-eieren gevonden waren, konden de kinderen hardgekookte eieren gaan schilderen, een kleurplaat kleuren of een knutselwerkje maken. Om 12.00 uur hebben we de deelnemertjes en hun ouders verrast met een heerlijke puntzak friet. Al met al weer een geslaagd activiteit. Aan het einde van de activiteit (rond 13.00 uur) ontvingen alle kinderen als cadeautje een grasei.
Alle helpende handen weer hartelijk bedankt!

Koningsdag Ledenlekkeractie

20160422_111014
Houd de deurknop van uw voordeur in de week van Koningsdag in de gaten.
We verklappen nog niets, maar het wordt iets lekkers, mede mogelijk gemaakt door Bakker Gerard!
whatsapp HOB

Het Oude Buurtje
heeft een WhatsApp BuurtPreventiegroep

Klik hier om u op te geven

HOBbels

HOBbels logo 4
 • Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan elke 1e woensdag van de maand 'live' van 09:30 tot 10:15 uur in het restaurant van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Of mail uw vragen aan voorzitter@hetoudebuurtje.nl
 • Meldingen - Dringend verzoek: alle meldingen over losse tegels, verzakkingen in de weg of stoep, takken die in de weg zitten kortom alle ongemakken die verholpen kunnen worden door de gemeente doorgeven op: https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/direct-melden
 • Bankjes speelveld Boekelstraat – de Gemeente heeft laten weten deze niet te willen verplaatsen.
 • Snelheidsmeter – sinds één week hangt er in de Raadhuislaan een snelheidsmeter. De bewoners van de Raadhuislaan merken op dat de bestuurders van de auto’s nog niet echt rekening houden met de 30 kilometer zone is de wijk.
 • Narcissen – Geniet u ook zo van de narcissen in onze wijk? Ze zijn vooral te vinden langs de Raadhuislaan en de Ramaerstraat.
 • Verkeersknelpunten – Tijdens informatie-avonden in maart heeft de gemeente een flink aantal verkeersknelpunten opgehaald bij inwoners zoals te smalle fietspaden, plaatsen met verkeersoverlast en onveilige oversteekplaatsen. Mocht u nog een knelpunt willen melden dan kan dat via https://haarlemmermeergemeente.nl/verkeersknelpunten/formulier
 • Groenrijk - Volgende week woensdag 18 april a.s. komt Groenrijk Zwanenburg verkoop houden van o.a. tuinplanten in Horizon. Zij staan bij de Hoofdingang tussen 13.00 uur en 16.30 uur.
 • Vrienden van HOB - Soms zijn er buurtbewoners die gaan verhuizen naar elders. Zij dragen de buurtvereniging een warm hart toe en willen graag een jaarlijkse bijdrage blijven doen. Voor deze mensen hebben wij de Vrienden van HOB bedacht.
facebook twitter
footer
MailPoet