Beste reader reader

Dit is de nieuwsbrief van buurtvereniging Het Oude Buurtje. Gemiddeld eenmaal per maand voorzien wij u van nieuws betreffende Het Oude Buurtje. Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wij hopen natuurlijk dat u de nieuwsbrieven waardeert.

Nieuwsbrief juni 2017

---

Inzamelingsactie Heimanshof van taxus-snoei voor kankermedicijn 21-28 juni: Doe Mee!

Buurtbewoner en HOB lid Franke van der Laan attendeert u graag op onderstaand bericht.

Van 21 tot en met 28 juni a.s. kunnen mensen het snoeisel van hun taxus inleveren bij De Heimanshof. Het gaat om de jonge scheuten van de struik. De heemtuin ondersteunt hiermee de landelijke actie ‘Taxus voor Hoop’ (www.taxusvoorhoop.nl) die zich inzet om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen om het medicijn tegen kanker, Taxol, van te maken.

De Heimanshof zet zich voor deze actie in, omdat de actie weer eens illustreert hoe interessant en belangrijk gewone en bijzondere planten om ons heen kunnen zijn en dat we zelf iets kunnen doen om er gebruik van te maken. Een van de voornaamste medicijnen tegen kanker is Taxol. Dat is een stof die gemaakt wordt door de Taxusstruik, die daarom ook wel venijnboom wordt genoemd. Voor de genezing van 1 kankerpatiënt is ontzettend veel Taxol nodig.

De Heimanshof wil zich graag inzetten om mee te helpen deze grondstof voor kankermedicijnen, die bij veel mensen in de tuin groeit, in te zamelen en zo hoop te bieden aan mensen met kanker. De hoogste concentraties Taxol zitten in de jonge scheuten, die tegen deze tijd weer toe zijn aan een snoeibeurt.  Daarom vragen we de medewerking van iedereen die Taxusstruiken of heggen heeft om de eerste snoeibeurt van dit jaar in de week van 21 juni te doen, en het snoeisel af te leveren bij De Heimanshof (Wieger Bruinlaan 1-7, Hoofddorp, van half 9 tot 5). Er staan speciale bakken waarin u uw snoeisel kunt deponeren. We halen niet op.

LET OP: Snoeisel dient alleen te bestaan uit jonge, eenjarige scheuten van Taxus met een maximale lengte van 30 cm en niet dikker dan 0,5 centimeter. Oude, dikke en houterige takken zijn onbruikbaar en nemen we niet in.

Voor vragen en meer informatie: Frank van der Laan, beheerder: 06-48226490 of  beheer@deheimanshof.nl

---


Nog niet alle leden hebben hun bijdrage aan de buurtvereniging voldaan. De penningmeester verzoekt u vriendelijk de bijdrage spoedig over te maken.  

---


Update Fort

De gemeente Haarlemmermeer heeft ons afgelopen week de laatste stand van zaken gegeven m.b.t. het Fort.  

De nog openstaande acties en de nog te nemen stappen zijn voordat de Omgevingsdienst (OD) een ontwerpbesluit kan opstellen, als volgt:

• Het definitieve bereikbaarheidsplan is door de stichting fort van Hoofddorp ingediend en ligt nu ter beoordeling bij de verkeersdeskundige van de Gemeente Haarlemmermeer.

• Ook zijn er door de stichting aanvullingen ingediend voor het geluidsrapport en de geluidsaspecten voor de activiteiten in en op het fortterrein. Deze gegevens worden door de adviseurs van de OD en de Gemeente Haarlemmermeer beoordeeld. Zij zullen onderling overleg voeren over de desbetreffende aspecten en onderdelen en dienen hierop te adviseren.  

Als de aanvullingen/wijzigingen akkoord zijn zal dit aan de stichting worden doorgegeven zodat dit kan worden verwerkt in het definitieve geluidsrapport welke dan ter beoordeling aan de OD wordt overlegd. Uit de aanvullingen (en dus het definitieve rapport) moet blijken dat de gevraagde activiteiten voldoen aan een goede ruimtelijke ordening, voor het ruimtelijk aspect.

Tevens moet uit de aanvullingen (en definitieve rapport) de milieuaspecten op het gebied van Geluid (en eventuele gevolgen en te treffen voorzieningen) van de gevraagde activiteiten in voldoende mate zijn vastgelegd. Dit voor het milieuaspect bij de nog in te dienen Milieumelding.

• Het plan ligt voor advies bij de Welstandscommissie van de Gemeente Haarlemmermeer. Zonder een positief advies van de welstandscommissie kan de OD geen besluit nemen op de gevraagde omgevingsvergunning. De Welstandscommissie is nog in afwachting van het eindadvies van onze afdeling Ruimtelijk Ordening waarna het plan beoordeeld kan worden. (Planning 14 juni)

Nadat de OD alle positieve adviezen van de gemeente en de daarvoor benodigde gegevens heeft ontvangen kunnen zij het ontwerpbesluit opstellen. Dit ontwerpbesluit moet hierna nader door de juridische afdeling worden gecheckt op een deugdelijke motivering, haalbaarheid en juridische inhoud. Hierna kan het ontwerpbesluit met bijbehorende gegevens ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken, waarbij een ieder zienswijze kan indienen tegen het ontwerpbesluit. Na de periode van ter inzage legging zal de OD bij geen zienswijze de definitieve vergunning opstellen en verlenen. Bij wel indiening van zienswijzen moet de OD deze reacties beantwoorden en mogelijk e.v.t verwerken in het definitieve besluit.  De termijn die nodig is om de beantwoording van de zienswijzen op te stellen is geheel afhankelijk van onder andere het aantal, inhoud, vakgebied en motivering van de zienswijzen.

 Bodemonderzoek

Een tegenvaller en misschien bij jullie ook al bekend is dat voordat de grond in erfpacht wordt uitgegeven, wij een bodemonderzoek hebben uit laten voeren. Op het terrein van het fort zijn sterke verontreinigingen aangetroffen met PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; vermoedelijk van kolenstook en de teer op het dak) en zware metalen/lood (waarschijnlijk van munitie). De omvang van de verontreiniging is groter dan 25 m³, waardoor er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit betekent dat er sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. Er is aanvullend onderzoek gedaan om te bedenken wat nodig/verstandig/haalbaar is en welke kosten daaraan voor de gemeente zijn verbonden. De uitkomsten van het aanvullend onderzoek moeten nog verwerkt worden in een saneringsplan, omdat er sprake is van grondverzet. Dit plan moet worden afgestemd met de Omgevingsdienst. Ook hier zullen weer enige weken extra me gemoeid gaan en dit zal het proces niet ten goede komen. Zodra hier meer duidelijkheid over is en er definitief zicht is waarop de OD een ontwerpbesluit kan opstellen laat de Gemeente u dit weten.

---

Verslag ALV HOB 2017

Een conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering kunt u nalezen op de website van Het Oude Buurtje. http://www.hetoudebuurtje.nl/wp-content/uploads/2017/05/PDF_ALV-HOB-120417.pdf

---

Inbraakpreventie

Onze wijk wordt de laatste weken opgeschrikt door woninginbraken. Via onderstaande link leest u meer over het voorkomen van inbraken.

www.eigenhuis.nl/huis-duurzaam-maken/inbraak-voorkomen/inbraakpreventie-tips?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=CU_SIAD_ALG_EDITIE-11_20170603&utm_campaign=CU_SIAD_ALG&utm_term=Bullet%204%20Ingebroken%20in%20uw%20buurt?

Het bestuur heeft contacten gelegd met de wijkagent om gezamenlijk met Horizon een informatie avond te organiseren. Zodra er hierover meer bekend is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

---

Wandeling 'De geschiedenis van Het Oude Buurtje'

Woensdag 31 mei jl. hebben wij een wandeling door onze wijk gemaakt onder leiding van buurtbewoner de heer Klaas Korver. Het thema van de wandeling was “de geschiedenis van het Oude Buurtje”.

Om 19.45 uur verzamelden alle 47 belangstellenden zich in het Atrium van Horizon voor een kopje koffie of thee. Vervolgens werden we onder begeleiding van het heer Korver rondgeleid. Tijdens wandeling heeft de heer Korver verteld over de bedrijven/gebouwen, winkels en bewoners die aan het begin van het oude buurtje gehuisvest waren.

Zo vertelde hij over Drukkerij Koning, diverse bedrijven zoals de timmermanswerkplaats van de heer van der Helm, de kruidenier, de burgemeesterswoning, de boerderijen die aan de hoofdweg hebben gestaan, het Fort, het oude zwembad en nog meer.

Al met al was het een leerzame avond voor de belangstellenden. Na afloop hebben we nog wat gedronken en nagepraat over de dingen die we gezien en gehoord hebben die avond.

---

Geslaagden in het Oude Buurtje!

Vrijdag heeft het bestuur een kleine attentie gebracht naar de geslaagden in ons buurtje. Kelsey, Mees, Jenna, Michiel, Lotte, Elena, Maxim, Tim & Cecile van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma! Allen ontvingen, naast een gedichtje, een zomerse traktatie in de vorm van een ijswaardebon te besteden bij Bakker Gerard.

Mochten wij je gemist hebben of je hebt herexamen gedaan laat het ons weten en de traktatie komt alsnog jouw kant uit.

---

Mannengroep

Op 17 mei jl. was Johan Rip gastspreker bij de Mannengroep in Horizon. Naast fractievoorzitter van HAP in de gemeenteraad is Johan Senior Adviser Veiligheid op Schiphol en in die hoedanigheid hield hij de lezing. De meeste toehoorders hebben een verleden met Schiphol en hebben belangstelling voor nieuws en verhalen uit het gebied in en rond onze nationale luchthaven. Oud medewerkers van o.a. politie en marechaussee, technici etc. vonden het verhaal van Johan boeiend en maakten van de gelegenheid gebruik vragen te stellen over hoe het nu is in vergelijking met hoe het was. Schiphol is een sterk groeiend, dynamisch internationaal bedrijf met vele facetten waarvan een deel(tje) op deze ochtend aan het bod kwam.

---

HOB-bels

Keek op de Week - Heeft u vragen aan het bestuur van Het Oude Buurtje? Dit kan elke eerste 1e woensdag van de maand 'live' van 09:30 tot 10:15 uur in de grote zaal van Horizon waar enkele bestuursleden klaar zitten om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden. Of mail uw vragen aan voorzitter@hetoudebuurtje.nl

- Doppenfles - Sinds eind maart staat de doppenfles in Horizon. In de maanden april en mei is er al ongeveer 65 kilo (3 x een volle fles) aan doppen weggebracht voor stichting KNGF Geleidehonden.

- Buurtbbq -  Noteer zaterdag 9 september 2017 vast in uw agenda voor de jaarlijkse terugkerende supergezellige buurtbbq.

- What’s App buurtpreventie – het beheer van deze buurtapp is overgedragen aan bestuurslid Ronnie de Rooij. Wij danken Larissa Dortland hartelijk voor het opzetten en het beheren van deze buurtpreventieapp.

- Oranjefonds collecte – in de week van 6 t/m 10 juni zijn de bestuursleden met een collectebus de wijk in geweest. In de nieuwsbrief van juli brengen we u graag op de hoogte van de opbrengst in onze wijk. 

---

Het Oude Buurtje heeft een

WhatsApp BuurtPreventie

Klik hier om u op te geven

---
---