Aanpassingen voorrangsregeling Hoofdweg-Westzijde

Werkzaamheden-Hoofdweg-Westzijde-050516-1
De werkzaamheden zijn naar verwachting augustus 2016 afgerond

Momenteel wordt de Hoofdweg-Westzijde tussen de Raadhuislaan en Paxlaan grondig aangepakt, waarbij de weg een ‘fietsstraat’ wordt. Autoverkeer is hier ondergeschikt aan langzaam verkeer. Door de gewijzigde infrastructuur worden ook de voorrangsomstandigheden op enkele punten gewijzigd. Gemeente Haarlemmermeer heeft deze week de plannen in de Staatscourant gepubliceerd. Tegen de plannen kan tot zes weken na publicatie bezwaar worden aangetekend. Een passage uit de publicatie:

De Hoofdweg–Westzijde, tussen de Raadhuislaan en de brug over het Voorkanaal, wordt gereconstrueerd. Het wegvak wordt ingericht als fietsstraat, waardoor de snelheid van het autoverkeer vermindert en de veiligheid voor fietsverkeer verbetert, zonder dat de bereikbaarheid van de woningen langs het wegvak en het achter het wegvak liggende Fort wordt belemmerd.

De voorrang is niet voor alle aansluitingen op de Hoofdweg Westzijde uniform geregeld.

Om een eenduidig verkeersbeeld te creëren en het doorgaande karakter van de straat voor fietsverkeer te benadrukken wordt de voorrang op alle aansluitingen zo geregeld dat verkeer op de Hoofdweg – Westzijde voorrang heeft op verkeer uit de kruisende straten. Dit vindt plaats door de aanleg van uitritconstructies of door het instellen van een voorrangsregeling.

De maatregelen worden getroffen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en uniformiteit.

Maatregelen, bebording en belijning

De volgende maatregelen worden getroffen:

  • Het inrichten van de Hoofdweg – Westzijde tussen de Raadhuislaan en de aansluiting met het fietspad over de brug van het Achterkanaal als fietsstraat. Bij het begin – en eindpunt van de fietsstraat en bij de aanliggende straten wordt dit aangegeven met borden L51 (fietsstraat)
  • Het aanleggen van parkeervakken langs de fietsstraat aan de zijde van de woningen.
  • Het verwijderen van het plateau op de Raadhuislaan ter hoogte van huisnummer 3.
    Het regelen van de voorrang bij de aansluiting van de fietsstraat met de aansluiting naar het Fort (Hoofdweg westzijde 735 – 739) (plaatsen borden B7 RVV 1990 en aanbrengen van een stopstreep), zodanig dat fietsverkeer op de fietsstraat voorrang heeft op fietsverkeer vanaf de aansluiting naar het Fort. Het verkeer vanuit de aansluiting naar het Fort moet stoppen om voorrang te geven. Het zicht van het verkeer vanaf het Fort is op de fietsstraat is onvoldoende, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Door het instellen van een stopverplichting wordt de verkeersveiligheid van verkeer op de fietsstraat verbeterd.
  • Het regelen van de voorrang bij de aansluiting van de fietsstraat met de fietsbrug naar het Burgemeester Van Stamplein (plaatsen borden B6 RVV 1990 en aanbrengen haaientanden art. 80 RVV 1990), zodanig dat fietsverkeer vanaf de fietsbrug voorrang verleent aan verkeer op de fietsstraat.
  • Het regelen van de voorrang bij de aansluiting van de Hoofdweg – Westzijde op de Raadhuislaan en de (fiets)doorsteek vanaf het Beursplein (plaatsen borden B6 RVV 1990 en aanbrengen haaientanden art. 80 RVV 1990), zodanig dat verkeer vanaf de Raadhuislaan voorrang verleent aan verkeer op de Hoofdweg – westzijde. De bestaande voorrangsregeling op de fietsdoorsteek van de rotonde van het Beursplein wordt hieraan aangepast.
  • Het opheffen van de voorrangsregeling waardoor fietsverkeer vanaf de rotonde van het Beursplein richting Hoofdweg – Westzijde voorrang moet verlenen aan verkeer vanaf de Raadhuislaan richting de Hoofdweg – Westzijde (verwijderen borden B6 RVV 1990 en aanbrengen haaientanden art. 80 RVV 1990).