Horecabestemming voor Het Oude Raadhuis

Op 24 april jongstleden is er een bijeenkomst belegd door de gemeente inzake een voorgenomen wijziging in het bestemmingsplan van Het Oude Raadhuis. Direct omwonenden en de overige bewoners van Het Oude Buurtje waren uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen.
 
Middels onderstaande linken kunt u kennis nemen van de powerpoint-presentatie die ter ondersteuning van de plannen werd getoond en het verslag van de avond zoals opgetekend door de gemeente.
 

Ontwerp bestemmingsplan Oude Raadhuis ter visie

De gemeente wil de bestemming van het Oude Raadhuis in Hoofddorp verruimen. Concreet betekent dit dat, behalve de nu al toegestane maatschappelijke en culturele functies, ook een kantoor- of dienstverlenende functie mogelijk wordt gemaakt of een horecafunctie op de begane grond van het gebouw. Dit wil de gemeente regelen met een (postzegel)bestemmingsplan en stelt het ontwerpbestemmingsplan met deze nota vast. 

Het voorstel ligt vanaf 5 september 2017 ter visie. Een ieder heeft gedurende zes weken (tot 17 oktober 2017) de gelegenheid zienswijzen in te dienen.

Nota Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Oude Raadhuis

Bewonersbezwaar bestemming Het Oude Raadhuis

Buurtbewoners uit de Kruislaan hebben vrijdag 13 oktober jl. in het deel ‘Beschermd Dorpsgezicht’ en de aangrenzende straten (Raadhuislaan-Ter Veenlaan-Ramaerstraat-Fortweg-Kruislaan-Hoofdweg west en Engelmanstraat) een bezwaarschrift huis-aan-huis rondgedeeld m.b.t. het voornemen van de gemeente om een horecabestemming toe te wijzen aan het Oude Raadhuis. Het is gebleken dat alleen het woonblok rondom het raadhuis hierover geïnformeerd is door de gemeente en niet de rest van onze wijk. Mocht u bezwaar willen maken tegen de plannen, dan kunt u van het opgestelde document gebruik maken.

Buurtvereniging Het Oude Buurtje heeft laten weten in deze geen standpunt in te nemen.

<< Klik op de afbeelding om het formulier te downloaden >>

Rumoer rond Oude Raadhuis

De Raadhuislaan begint voortaan bij nummer 2. Het pand met nummer 1 is onlangs gesloopt. Hierdoor komen de naastliggende historische panden prominenter tot uiting. Het Oude Raadhuis zelf krijgt wellicht een andere bestemming op de begane grond, hetgeen bij de direct omwonenden onrust bezorgt. De bewoners vrezen parkeer- en geluidsoverlast.
 
Door de bestemming van het Oude Raadhuis te verruimen, kan de onderste verdieping van het pand een horecafunctie krijgen. Ook een combinatie met een kantoorfunctie is mogelijk. De gemeente is reeds in gesprek met een horecaondernemer. Met hem worden ‘verkennende gesprekken’ gevoerd.

Wethouder Adam Elzakalai (Ruimtelijke Ordening) noemt een eventuele horecafunctie een ‘mooie toevoeging aan het centrum van Hoofddorp’. Overigens worden niet de bouwmogelijkheden maar de gebruiksmogelijkheden groter. Het Oude Raadhuis is immers een rijksmonument.

Tegen de verruiming van het bestemmingsplan zijn 24 zienswijzen ingediend. Deze hebben vooral betrekking op verkeersaspecten en op die verruimde gebruiksmogelijkheden. Het college heeft zijn visie op deze zienswijzen gegeven. Het is nu aan de gemeenteraad om te beoordelen of aan de huidige bestemming van het Oude Raadhuis – maatschappelijke en culturele functies – ook een kantoor- en dienstverlenende functie wordt toegevoegd en of het college goed heeft gereageerd op de bedenkingen.

 

Terrastijden

Sommige bedenkingen betreffen de openingstijden van de terrassen. Het college heeft om die reden de regel dat deze vrijdag en zaterdag tussen 11.00 en 24.00 uur open mogen, veranderd in tussen 11.00 en 23.00 uur. Qua parkeren voorziet wethouder Adam Elzakalai geen problemen. Op het terrein van het Oude Raadhuis zijn negen plekken beschikbaar en op korte afstand worden ruim voldoende parkeerkansen geboden.

De bovenste verdieping van het Oude Raadhuis blijft gewoon in gebruik voor voorstellingen, films en concerten die Schouwburg De Meerse programmeert. Wethouder Adam Elzakalai denkt dat door de ruimere bestemming het bestaan van het gebouw veilig wordt gesteld. 

Bewoners vrezen overlast horeca in Het Oude Raadhuis

Bron foto en artikel Nieuwsblad Haarlemmermeer

‘De woonwijk gaat er sterk op achteruit’

HOOFDDORP – Bij de raadsvergadering van donderdag 11 januari mochten insprekers hun zorgen uitspreken over verwachte overlast bij nieuwe horeca in Het Oude Raadhuis. De insprekers hebben aangegeven dat hierdoor verslechtering van het leef- en woonklimaat zal ontstaan door geluidoverlast en parkeerproblematiek. Ook vreest men voor de verkeersveiligheid door aan- en afvoerend vrachtverkeer bij het pand en waardevermindering van hun huizen. Het Oude Raadhuis ligt in het centrum van Hoofddorp naast de besloten woonwijk Het Oude Buurtje. De gemeente heeft dit gebouw administratief losgeknipt uit de woonwijk, om het zo bij het winkelcentrum te kunnen voegen en daarmee commerciële mogelijkheden te kunnen realiseren en een kostendekkende exploitatie te kunnen verkrijgen. Het Oude Raadhuis is jarenlang gebruikt als culturele instelling en trouwgelegenheid. Daarbij was het theater uitgerust met horeca dat open mocht blijven tot 22.00 uur. De exploitatie van deze horeca is echter mislukt.

De gemeente wilde het historische pand een

Klik hier voor het hele artikel